جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان

 جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان به همراه  جلسه بزرگ داشت هفته ی بهداشت روانی:

این  جلسه  که درتاریخ 3/8/89 در محل نماز خانه مدرسه  برای بزرگداشت این دو هفته ی مهم برگزارشد با همکاری و تعامل مثبت والدین و اولیاء مدرسه همراه بود.

در ابتدای این جلسه آیاتی چند ازکلام الله مجید قرائت شد و سپس  مدیرومشاور به سخن رانی در مورد موضوعات مهم  این هفته ها پرداختندکه اهم مسائل مطرح شده  توسط مدیر به شرح زیراست :

الف : گزارش عمل کرد دردو سال گذشته وبیان مشکلات جاری

ب:مسائل مربوط به جابجایی و امکانات مدرسه

ج: مسائل مربوط به سرویس و غذای گرم

د: تاکید بر همفکری و تعامل بیشترمدرسه و خانواده با ارائه راه کارهای مفید به یک دیگر

ه: تلاش برای آموزش عملی مدیریت اقتصادی در خانواده

و : تلاش برای ایجاد شرایط رشد همه جانبه در خانواده با استفاده ازتعامل مثبت دو جانبه

ز: تاکید برنقش مهم تغذیه درحفظ و ارتقای بهداشت روانی در خانه و مدرسه

ح :لزوم توجه به آسیب های اجتماعی ومخاطرات انجام رفتار های پر خطر.

ط:تاکید برتعامل بیشتربین خانوده ودبیران .

اهم مسائل مطرح شده توسط مشاور :

 الف) لزوم توجه بیشتربه دانش آموزان در پرورش حوزه های دینی

ب) تاکیدبر نقش مشاوره در تعامل بین خانه و مدرسه

ج ) تاکید بربا نشاط سازی خانواده  با استفاده ازراه کارهای مشاوره ای و مذهبی.

د: توجه به نظافت و بهداشت فردی و اجتماعی دانش آموزان.

سپس در ادامه  رای گیری انتخابات اعضای انجمن انجام شد که آقای شیخی به عنوان مسئول انجمن همچون سال گذشته انتخاب شد.

جلسه با پذیرایی و گفتگوی فردی بین اولیاء خانه و مدرسه در ساعت یازده صبح  به پایان رسید.

/ 0 نظر / 14 بازدید